e-hvtd v2.0 (9175)

耀眼 diệu nhãn
♦Chói lọi, làm cho hoa mắt. ☆Tương tự: đoạt mục , tỉnh mục , thứ nhãn . ◇Chu Nhi Phục : Khán trước song ngoại xạ tiến lai đích diệu nhãn đích dương quang, tha tài hoàn toàn thanh tỉnh quá lai 耀, (Bạch Cầu Ân đại phu , Tam).