e-hvtd v2.0 (9175)

滿面春風 mãn diện xuân phong
♦Mặt mày hớn hở. ◇Tây du kí 西: Ngộ Không mãn diện xuân phong, cao đăng bảo tọa 滿, (Đệ tam hồi) Ngộ Không mặt mày hớn hở, ngồi lên tòa báu.
♦☆Tương tự: hỉ hình ư sắc , tiếu trục nhan khai , tiếu dong khả cúc , di nhiên tự đắc , dương dương đắc ý .
♦★Tương phản: sầu mi khổ kiểm , sầu mi tỏa nhãn , sầu dong mãn diện 滿.