e-hvtd v2.0 (9175)

院落 viện lạc
♦Sân. ☆Tương tự: thiên tỉnh , đình viện .