e-hvtd v2.0 (9175)

維他命 duy tha mệnh
♦Dịch âm từ Anh ngữ "vitamin". ◎Như: duy tha mệnh C C sinh tố C (vitamin C). § Dịch nghĩa là hoạt lực tố , sanh hoạt tố , duy sanh tố .