e-hvtd v2.0 (9175)

心驚膽戰 tâm kinh đảm chiến
♦Cực kì kinh hãi. ◇Tây du kí 西: Long Vương kiến thuyết, tâm kinh đảm chiến, mao cốt tủng nhiên , , (Đệ nhị hồi) Long Vương nghe nói, khiếp đảm kinh hồn, lông tóc dựng đứng.
♦☆Tương tự: bất hàn nhi lật , đảm chiến tâm kinh , tâm kinh đảm khiêu .
♦★Tương phản: diện bất cải dong , vô sở úy cụ .