e-hvtd v2.0 (9175)

滴水穿石 tích thủy xuyên thạch
♦Từng giọt nước nhỏ lâu ngày xuyên qua đá. Tức nước chảy đá mòn, ý nói có chí thì nên. § Cũng viết là thủy tích thạch xuyên 穿.