e-hvtd v2.0 (9175)

甲子 giáp tí
Giáp đứng đầu mười can , đứng đầu mười hai chi . Lấy can chi hợp thành một hoa giáp, tức 60 năm, gọi là giáp tí .
♦Phiếm chỉ năm tháng, thời gian. ◇Đỗ Phủ : Biệt lai tần giáp tí, Thúc hốt hựu xuân hoa , (Xuân quy ) Từ ngày li biệt đến nay đã bao nhiêu năm tháng, Bỗng chốc, hoa xuân lại về.
♦Tuổi tác. ◇Liêu trai chí dị : Thường vấn kì giáp tí, thù bất văn kí ức, đãn ngôn kiến Hoàng Sào phản, do như tạc nhật , , , (Hồ tứ tướng công ) Có lần hỏi tuổi, chỉ bảo không nhớ rõ, song nói rằng thấy chuyện Hoàng Sào làm phản như vừa hôm qua.
♦Tiết, mùa trong năm. ◇Cao Thích : Tuế thì đương chánh nguyệt, Giáp tí nhập sơ hàn , (Đồng quần công thập nguyệt triều yến Lí thái thú trạch ) Năm đương lúc tháng giêng, Tiết trời vừa chớm lạnh.
♦Chỉ vận mệnh (tính theo thiên can địa chi). ◇Liêu trai chí dị : Thích thôn trung lai nhất tinh giả, tự hiệu Nam San Ông, ngôn nhân hưu cữu, liễu nhược mục đổ, danh đại táo. Lí triệu chí gia, cầu thôi giáp tí , , , , . , (Cửu san vương ) Tình cờ có một người thầy số tới thôn, tự xưng là Nam Sơn Ông, nói chuyện họa phúc của người đều đúng như chính mắt nhìn thấy, rất nổi tiếng. Lí gọi tới nhà nhờ bói vận mạng.
♦Lịch (ghi ngày tháng, cát hung, nghi kị). ◇Tây du kí 西: Nả hầu tại san trung, (...) dạ túc thạch nhai chi hạ, triêu du phong động chi trung. Chân thị: San trung vô giáp tí, Hàn tận bất tri niên (...)宿, . : , (Đệ nhất hồi) Con khỉ ấy ở trong núi, (...) đêm ngủ dưới mái đá, sang rong chơi trong hang núi. Thật là: Trong núi không có lịch, Lạnh hết chẳng hay năm.