e-hvtd v2.0 (9175)

逐北 trục bắc
♦Truy kích, đuổi theo quân bại trận. ◇Lí Lăng : Trảm tướng khiên kì, Truy bôn trục bắc , (Đáp Tô Vũ thư ).