e-hvtd v2.0 (9175)

角帶 giác đái
♦Một loại dải lưng, trang sức bằng sừng bò hay ngọc thạch. § Đời Tống, quan lại bậc thấp hoặc dân thường phục sức.