e-hvtd v2.0 (9175)

柔遠能邇 nhu viễn năng nhĩ
Nhu viễn là vỗ về dân ở xa, năng nhĩ là thân thiện với dân ở gần. Nhu viễn năng nhĩ là vỗ về, đối đãi tốt đẹp với dân xa gần, để họ thành tâm quy phục. ◇Thi Kinh : Nhu viễn năng nhĩ, Dĩ định ngã vương , (Đại nhã , Dân lao ) Nhà vua vỗ về dân chúng xa gần, Yên định (khắp nơi).