e-hvtd v2.0 (9175)

參觀 tham quan
♦Đối chiếu xem xét. ◇Bắc sử : Nhân mệnh thệ cát hung, tham quan thiên văn, khảo định nghi hoặc , , (Thôi Hoành truyện ).
♦Thăm, xem, du lãm. ◎Như: tham quan bác vật quán xem viện bảo tàng.