e-hvtd v2.0 (9175)

廢寢忘餐 phế tẩm vong xan
♦Quên ăn mất ngủ. Ý nói hết sức chuyên tâm, bận trí vào một việc gì. ◇Tây sương kí 西: Bất tư lương trà phạn, phạ đãi động đạn, hiểu dạ tương giai kì phán, phế tẩm vong xan , , , (Đệ tam bổn, Đệ nhị chiết) Không buồn nghĩ tới ăn uống, sợ chẳng cử động, đêm ngày mong đợi gặp người đẹp, bỏ ngủ quên ăn. § Nhượng Tống dịch thơ: Ngồi lên nằm xuống lao đao, Nước không muốn uống, cơm nào tưởng ăn, Tin lành ngóng đợi đêm ngày, Quên ăn mất ngủ, những ngây vì tình.
♦☆Tương tự: tiêu y cán thực , chuyên tâm trí chí , tư tư bất quyện , dạ dĩ kế nhật .
♦★Tương phản: bão thực chung nhật .