e-hvtd v2.0 (9175)

月旦評 nguyệt đán bình
Hứa Thiệu , đời nhà Hán, mỗi tháng hay phê bình các nhân vật trong làng xóm. Về sau, gọi sự phê bình, chỉ trích là nguyệt đán bình .