e-hvtd v2.0 (9175)

埋伏 mai phục
♦Núp sẵn để chờ đánh úp. ☆Tương tự: tiềm phục .