e-hvtd v2.0 (9175)

嬌女 kiều nữ
♦Con gái yêu, ái nữ. ◇Đổng tây sương 西: Lục song kiều nữ tự Oanh Oanh, Kim tước nha hoàn niên thập thất , (Quyển nhất).