e-hvtd v2.0 (9175)

墟落 khư lạc
♦Thôn xóm. ◇Vương Duy : Tà dương chiếu khư lạc, Cùng hạng ngưu dương quy , (Vị xuyên điền gia ) Nắng tà chiếu thôn xóm, Ngõ cùng bò và cừu về. ☆Tương tự: thôn lạc , thôn trang .
♦Gò mộ.