e-hvtd v2.0 (9175)

孔門 khổng môn
♦Cửa Khổng, chỉ học trò của Khổng tử. ◇Vương Sung : Khổng môn chi đồ, thất thập tử chi tài , (Luận hành , Vấn Khổng ) Học trò của Khổng Tử, bảy mươi bậc hiền tài.