e-hvtd v2.0 (9175)

孔教 khổng giáo
♦Học thuyết, tư tưởng của Khổng Tử . ☆Tương tự: Nho giáo .