e-hvtd v2.0 (9175)

孔道 khổng đạo
♦Đường lớn, thuận tiện giao thông. ★Tương phản: tiểu kính .
♦Học thuyết của Khổng Tử .