e-hvtd v2.0 (9175)

客死 khách tử
♦Chết ở xứ người. ◇Sử Kí : Binh tỏa địa tước, vong kì lục quận, thân khách tử ư Tần, vi thiên hạ tiếu , , , (Khuất Nguyên Giả Sanh truyện ) Thua trận hao đất, mất sáu quận, chính mình chết ở đất Tần, làm trò cười cho thiên hạ (nói về Sở Hoài Vương ).