e-hvtd v2.0 (9175)

客觀 khách quan
♦Nhìn xét sự vật như tự chúng là thế, bổn lai diện mục , mà không để ý kiến cá nhân xen vào.
♦Cái gì tồn tại độc lập với ý thức hay tinh thần gọi là khách quan . ★Tương phản: chủ quan