e-hvtd v2.0 (9175)

客地 khách địa
♦Đất khách, quê người.