e-hvtd v2.0 (9175)

印花稅 ấn hoa thuế
♦Thuế con niêm, mua dán vào giấy tờ để trả thuế trong việc doanh nghiệp phát phiếu, mua bán bất động sản, v.v.