e-hvtd v2.0 (9175)

回聲 hồi thanh
♦Tiếng dội, tiếng vang (tiếng Pháp: écho).
♦Phản ứng, hồi ứng. ◎Như: tha thu đáo bất thiểu độc giả đích hồi thanh, sử tha chấn phấn bất dĩ , 使 ông ấy nhận được nhiều phản ứng của độc giả, khiến ông phấn chấn lắm.