e-hvtd v2.0 (9175)

回音 hồi âm
♦Trả lời thư, hồi đáp tin tức. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Khước thuyết Mạnh Hoạch tại trướng trung chuyên vọng hồi âm, hốt báo hữu nhị nhân hồi liễu , (Đệ bát thập bát hồi) Nay nói về Mạnh Hoạch ở doanh trướng mong tin tức, chợt được báo có hai người về. ☆Tương tự: phúc tín .