e-hvtd v2.0 (9175)

學問 học vấn
♦Hiểu biết có được nhờ học tập. ◇Hồng Lâu Mộng : Nãi nãi bất tri đạo, ngã môn cô nương đích học vấn, liên ngã môn di lão gia thì thường hoàn khoa ni , , (Đệ thất thập cửu hồi) Mợ không biết, về kiến thức của cô nương, ngay cả Di lão gia của chúng ta cũng thường khen ngợi đấy. ☆Tương tự: tri thức .
♦Học hỏi. ◇Cố Viêm Vũ : Phù nhân dữ nghĩa, vị hữu bất học vấn nhi năng minh giả dã , (Nhật tri lục , quyển thập nhất) Nhân nghĩa, chưa có ai không học hỏi mà có thể hiểu rõ được.
♦Đạo lí. ◎Như: giá kiện sự biểu diện giản đan, đãn lí diện đích học vấn khả đại liễu , sự việc đó mặt ngoài đơn giản, nhưng đạo lí bên trong lại sâu xa.