e-hvtd v2.0 (9175)

印章 ấn chương
♦Con dấu. ◎Như: tuyên ấn chương khắc con dấu.
♦Dấu tích ghi lại để làm tin. ◇Đào Tông Nghi : Cổ vô áp tự, dĩ ấn chương vi quan chức tín lệnh , (Xuyết canh lục , Ấn chương chế độ ) Ngày xưa không có chữ kí, dùng ấn chương làm tín lệnh cho quan chức.