e-hvtd v2.0 (9175)

學行 học hạnh
♦Học vấn và phẩm hạnh.