e-hvtd v2.0 (9175)

學政 học chánh
♦Công việc giáo dục.
♦Tên chức quan, gọi tắt của Đề Đốc Học Chánh đời Thanh, bên Trung Quốc.