e-hvtd v2.0 (9175)

好戰 hiếu chiến
♦Hăng thích đánh nhau, ham muốn chiến tranh. ◇Tư Mã Pháp : Cố quốc tuy đại, hiếu chiến tất vong; thiên hạ tuy an, vong chiến tất nguy , ; , (Nhân bổn ).