e-hvtd v2.0 (9175)

夫婦好合 phu phụ hảo hợp
♦Vợ chồng tương hợp, hài hòa. ◇Ấu học quỳnh lâm : Như cổ sắt cầm, phu phụ hảo hợp chi vị , (Quyển nhị, Phu phụ loại ) Như gảy đàn sắt đàn cầm, gọi là "phu phụ hảo hợp".