e-hvtd v2.0 (9175)

啖名 đạm danh
♦Ham thích danh vọng. § Cũng viết là đạm danh .