e-hvtd v2.0 (9175)

印信 ấn tín
♦Chỉ chung các loại ấn chương.
♦Mượn chỉ quyền lực hoặc quan chức. ◇Chiêu Liên : Càn Long mạt, Định Vương lũ nhiếp kim ngô ấn tín , (Khiếu đình tạp lục ).