e-hvtd v2.0 (9175)

唯己 duy kỉ
♦Chỉ biết vì mình. ◎Như: duy kỉ chủ nghĩa ích kỉ chủ nghĩa, tức là chủ nghĩa vị mình hơn vị người.