e-hvtd v2.0 (9175)

堂兄弟 đường huynh đệ
♦Anh em họ, tức anh em con chú hoặc con bác. § Cũng gọi là tòng huynh đệ .