e-hvtd v2.0 (9175)

容足地 dung túc địa
♦Chỗ vừa để chân, chỉ nơi rất chật hẹp. ◇Vương Hi Chi : Triêu hữu quân tử, Hiểu Nhiên Phục vị, hữu dong túc địa thường như tiền giả , , (Vạn thạch thiếp ).