e-hvtd v2.0 (9175)

容止 dung chỉ, dong chỉ
♦Nghi dung cử chỉ.
♦Cho ở, chứa chấp. ◇Ngụy thư : Quá kì bất xuất, sa môn thân tử, dong chỉ giả tru nhất môn , , (Thích Lão chí ) Quá hạn mà không ra trình, sa môn phải chết, người chứa chấp sa môn bị giết cả nhà.