e-hvtd v2.0 (9175)

單性花 đơn tính hoa
♦Hoa chỉ có nhụy đực hoặc nhụy cái.