e-hvtd v2.0 (9175)

單調 đơn điệu
♦Âm điệu đơn giản, thiếu biến hóa.
♦Thiếu linh động, không biến đổi, không có thú vị, nhàm chán. ☆Tương tự: khô táo . ★Tương phản: phong phú , phức tạp , sanh động .