e-hvtd v2.0 (9175)

卜問 bốc vấn
♦Xem bói để đoán việc lành dữ. ◇Tam lược : Cấm vu chú, bất đắc vi lại sĩ bốc vấn quân chi cát hung , (Trung lược ).