e-hvtd v2.0 (9175)

地域 địa vực
♦Khu vực, miền, vùng. ☆Tương tự: địa khu , khu vực .