e-hvtd v2.0 (9175)

地軸 địa trục
♦Đường thẳng giả tưởng xuyên qua trái đất từ Bắc cực tới Nam cực, thẳng góc với mặt phẳng ngang xích đạo.