e-hvtd v2.0 (9175)

地租 địa tô
♦Thuế đánh vào ruộng đất.