e-hvtd v2.0 (9175)

地脊 địa tích
♦Mạch núi, dãy núi.