e-hvtd v2.0 (9175)

地勢 địa thế
♦Hình thế cao thấp, ẩn hiện của đất. ☆Tương tự: địa hình .
♦Địa vị quyền thế. ◇Hậu Hán Thư : Tông tộc đa cư quý vị giả, nhi Huân độc trì thanh tháo, bất dĩ địa thế thượng nhân , , (Doãn Huân truyện ) Dòng họ thường ở chức vị cao quý, mà Huân riêng giữ tiết tháo trong sạch, không hề lấy địa vị quyền thế lấn lướt người.