e-hvtd v2.0 (9175)

地層 địa tằng
♦Các tầng lớp nham thạch cấu thành vỏ địa cầu.