e-hvtd v2.0 (9175)

地府 địa phủ
♦Âm phủ. ◇Giả Đảo : Thiên tử vị tích triệu, Địa phủ thùy lai truy , (Khốc Lô Đồng ) (Khi sống) Thiên tử chưa vời lại, (Chết rồi ở) địa ngục, ai tìm tới.
♦☆Tương tự: cửu tuyền , âm tào , âm ti .