e-hvtd v2.0 (9175)

地利 địa lợi
♦Ưu thế nhờ vào hình thế địa lí. ◇Mạnh Tử : Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa , (Công Tôn Sửu hạ ) Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa.
♦Sinh sản của đất đai. ◇Quản Tử : Bất vụ địa lợi, tắc thương lẫm bất doanh , (Mục dân ) Không chăm lo việc đất đai sinh sản thì kho đụn không đầy.