e-hvtd v2.0 (9175)

地券 địa khoán
♦Ngày xưa chỉ bằng khoán đất, khế ước về quyền sở hữu ruộng đất.