e-hvtd v2.0 (9175)

地形 địa hình
♦Hình thể đặc trưng của mặt đất. ◎Như: khâu lăng địa hình .